CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila
precum şi soluționarea problemelor din competenţa acesteia


     Direcția Județeană de Evidență a Populației Brăila cu sediul Brăila, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 134 a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 116/20.12.2004 (descarcă) sub denumirea de „Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Brăila” funcţionând ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene. Ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 185/27.11.2015 (descarcă), se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Brăila în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila.


     Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

     • Ordonanţa nr. 84/2001 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 1367/2009 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
     • Ordinul M.A.I. nr. 1260/2006 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
     • O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
     • Ordonanța nr. 69/2002 - privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate;
     • H.G. nr. 1982/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002;
     • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
     • H.G. nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
     • Legea nr. 287/2009 - privind Codul Civil;
     • Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 ,modificată şi completată ulterior;
     • Legea nr. 105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 273/2004 - privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Ordonanţa nr. 41/2003 - privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 839/2006 - privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
     • H.G. nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
     • Ordonanța nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberarii certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale;
     • Legea nr. 117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru;
     • Ordonanța nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
     • Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Regulament UE nr. 679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
     • H.G. nr. 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
     • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
     • O.U.G. nr. 70/2009 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.