CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila
precum şi soluționarea problemelor din competenţa acesteia


     Direcția Județeană de Evidență a Populației Brăila cu sediul Brăila, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 134 a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 116/20.12.2004 (descarcă) sub denumirea de „Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Brăila” funcţionând ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene. Ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 185/27.11.2015 (descarcă), se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Brăila în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila.


     Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

     • Ordonanţa nr. 84/2001 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 1367/2009 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
     • Ordinul M.A.I. nr. 1260/2006 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
     • O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 295/2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
     • Ordonanța nr. 69/2002 - privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență;
     • H.G. nr. 1982/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002;
     • Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
     • H.G. nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
     • Legea nr. 287/2009 - privind Codul Civil;
     • Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 ,modificată şi completată ulterior;
     • Legea nr. 105/1992 - cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 273/2004 - privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Ordonanţa nr. 41/2003 - privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
     • H.G. nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
     • Ordonanța nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberarii certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale;
     • Legea nr. 117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru;
     • Ordonanța nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
     • O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
     • Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
     • Regulament UE nr. 679/2016 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
     • H.G. nr. 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
     • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
     • O.U.G. nr. 70/2009 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.